นายเอกวรา ธรรมกีรติวงศ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

ช่องทางสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิ

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสุพรรณบุรี
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 591-2-51149-8

นายเอกวรา ธรรมกีรติวงศ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

ช่องทางสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิ

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสุพรรณบุรี
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 591-2-51149-8

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

 • ป้องกัน แก้ไข พิทักษ์สิทธิ์ คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
 •  สร้างเครือข่ายส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
 • เพื่อพัฒนาและให้บริการอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน
 • กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได้และสังคมมั่นคง
 1. เด็กแรกเกิดถึง 18 บริบูรณ์ ที่ประสบปัญหาทุกประเภท
 2. เด็กเร่ร่อน ขอทาน ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนทุกข์ยาก อยู่ในสภาวะยากลำบาก
 3. เด็กที่ประสบปัญหาไม่สมควรแก่วัย เสี่ยงต่อการกระทำผิด
 4. เด็ก และสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ์ทางเพศถูกบังคับ กักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือถูกล่อลวงข่มขื่น และค้าบริการทางเพศ ไม่ว่าจะถูกบังคับหรือทำไปโดยไม่สมัครใจ
 5. เด็กที่ถูกใช้เป็นเครื่องเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกกระทำทารุณด้วยวิธีต่าง ๆ
 6. สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 7. ครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย และประสบปัญหาครอบครัว
 8. ครอบครัวอยู่ระหว่างการติดตามหาสามี ภรรยา บุตรที่หาย หรือพลัดหลง
 9. ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท

1 .เป็นศูนย์ประสาน และดำเนินการช่วยเหลือกรณีเด็ก สตรี หรือครอบครัว ที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าก่อนส่งกลับภูมิลำเนา

2. เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

3. เป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแส ข้อมูล ข่าวสาร และให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทได้ โดยการร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัว สุพรรณบุรี

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสุพรรณบุรี
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 591-2-51149-8

นายเอกวรา ธรรมกีรติวงศ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

พบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว แจ้งสายด่วน ศูนย์ประชาบดี 1300

ข่าว & กิจกรรม