นายเอกวรา ธรรมกีรติวงศ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

ช่องทางสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิ

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสุพรรณบุรี
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 591-2-51149-8

นายเอกวรา ธรรมกีรติวงศ์

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

ช่องทางสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิ

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสุพรรณบุรี
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 591-2-51149-8

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

     บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 เดิมสังกัดกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ เพื่อเป็นหน่วยบริการสำหรับผู้เดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉินแก่เด็ก สตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยจัดบริการด้านปัจจัยสี่ ควบคู่ไปกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น การรักษาพยาบาล และด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งกลับภูมิลำเนา การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ 

     ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ได้ปรับปรุงโครงสร้าใหม่ เพื่อให้ภารกิจตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทำให้บ้านพักเด็ก และครอบครัวทุกจังหวัดย้ายไปสังกัดกองคุ้มครองเด็ก และเยาวชน กรมกิจการเด็ก และเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน

ภารกิจหลัก

ป้องกัน แก้ไข พิทักษ์สิทธิ์ คุ้มครอง

และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่าย

ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

เพื่อพัฒนาและให้บริการอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได้ และสังคมมั่นคง

พันธกิจ

1. ป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครอง และบำบัดฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๖ , พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

2. พัฒนาระบบการจัดการ การจัดสวัสดิการทางสังคม และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ตรงตามมาตรฐาน

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพให้เกิดการทำงานที่่เข้มแข็งและยั่งยืน

4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของบุคลากรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วิสัยทัศน์
" เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ "

( กรมกิจการเด็กและเยาวชน )

ค่านิยม
" ดูแลดุจญาติมิตร ทุกชีวิตมีคุณค่า "

( บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี )

บริการที่จัดให้

  • ให้บริการด้านปัจจัย 4
  • ด้านสังคมสงเคราะห์
  • การอาชีวบำบัด ให้การสงเคราะห์ตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์
  • ด้านการบำบัดฟื้นฟู
  • ให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมบำบัดพื้นฟูตามสภาพปัญหาขณะอยู่ในอุปการะและติดตามให้ความช่วยเหลือต่อตามระยะเวลาที่เหมาะสม
  • ด้านการสร้างเครือข่าย
  • สร้างเครือข่ายการทำงานกับองค์กรท้องถิ่น หน่วยราชการประชาชน และทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึงทันเหตุการณ์ และเฝ้าระวังป้องกันปัญหา ในแต่ละพื้นที่